توسعه مهندسی تجارت فرآیندی است که در مسیر توسعه فعالیت ها، سازمان را با تسلط و هوشمندی کامل از طریق جمع آوری اطلاعات و ارائه راهکارهای موثر به بازار مرتبط می کند. این اطلاعات به مثابه چشم وگوش شرکت ها در بازار، آن ها را از وضعیت رقبا، روندهای آتی بازار و رفتار مصرف کننده آگاه نموده و تصمیم گیری درست و اثربخش را مقدور می سازد.

شرکت توسعه تجارت اکسیر با تکیه بر منابع انسانی خلاق و اتاق فکر دائمی خود بر اساس شناخت دقیق بازار و روانشناسی مخاطب، در قالب برنامه ای دقیق و زمانبندی شده خدمات ذیل را در این بخش ارائه می دهد:

کاهش ریسک فعالیتها.

بهبود کیفیت و اثربخشی تبلیغات و ارتباطات.

ممیزی برند و توسعۀ برند.

شناسایی فرصتهای نهفته ی بازار.

شناسایی مشکلات بالقوه.

سنجش رضایت و وفاداری مشتری.

بهبود شبکه یتوزیعوافزایشدسترسیمشتریبهمحصول.

کشف قیمت و تنظیم استراتژی قیمت‌گذاری.

 تنظیم استراتژی بازاریابی (بخش بندیبازار،تحلیلبازار،انتخاببازارهایهدفوجایگاه‌یابی)

تحلیل رفتار مصرف کننده.

مانیتورینگ رقبا.