تکنیک های برگزاری نمایشگاهها
برای استفاده:مدیران و کارشناسان واحد های روابط عمومی و بازاریابی سازمانها، شرکتها و موسسات تولیدی، خدماتی و فرهنگی. توجیه هدف:هدف از طرح سلسله مباحث چگونگی برپایی تخصصی نمایشگاهها، بهره گیری ...

بیشتر بخوانید »

  • Untitled-4-s
  • Untitled-11
  • Untitled-10
  • Untitled-9
  • Untitled-8
  • Untitled-7
  • Untitled-6
  • Untitled-5
  • Untitled-4
  • Untitled-3
Expo برگرفته از کلمه Exposition است و به نمایشگاه های جهانی که اواسط قرن نوزدهم بر پا گردیده اتلاق می گردد اکسپو رویدادی است که هر ۵ سال یکبار و ...

بیشتر بخوانید »